YLLÄKSEN UUDEN MATKAILUKYLÄN ARKKITEHTUURIKILPAILU

2010
kutsukilpailu

Ylläksen perusvetovoima perustuu upeaan luontoon ja maisemaan, joka kilpailualueella korostuu tunturinäkymissä, vanhoissa männiköissä, harju- ja lieveuomastoissa sekä kosteikoissa. Luonnon läsnäolo ja paikallisidentiteetti on alueella vahvaa. Luonto elvyttää ja tarjoaa paikan kokea omaa yksityisyyttä ja rauhaa. Alueen elämään, asukkaisiin, matkailijoihin ja satunnaiskävijöihin vaikuttavat vahvasti luonnon omat kausivaihtelut ja muutosilmiöt, jolloin luontokokemuksesta tulee voimaannuttava ja aktivoiva. Samanaikaisesti luontoa ympäröivät tarkoituksenmukainen rakennuskanta sekä mielekäs ja mielenkiintoinen palveluinfrastruktuuri.

Maankäytön lähtökohtana on luonnonvaraisen ympäristön mahdollisimman laaja säilyttäminen. Paikalliset olosuhteet kuten maisemalliset tekijät, geodiversiteetti, puuraja, kosteikot ja pintavesien virtausalueet ovat osaltaan määrittäneet aluerakentamisen sijoittelua ja volyymia. Paikan ja luonnon erityispiirteiden huomioiminen ja niiden ottaminen suunnittelun lähtökohdiksi tulevat lisäämään alueen identiteettiä. Suunnittelun lähtökohtana on myös välitön luontokokemus, joka varmistetaan asutusalueiden sijoittelulla ja luomalla viherkäytävät luontoon ja kansallispuistoon. Metsät säilytetään edelleen suojametsävyöhykkeenä, jolloin luontokokemusta ei vaaranneta. Arvokkaimmat luontokohteet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Suunnittelussa on myös jätetty riittävät suoja-alueet arvokkaiden kosteikkojen ympärille huomioiden erityisesti pintavesien valunta.